Pooja Services

Ashtottara, kanakabhisheka, panchamruta abhishekha, paramaanna seva, sarva seva

Pavamana abhishka, Madhu abhisheka, 

Gana Homa, Sankashtahara Ganapathi pooja

Annadana, vahana pooja, satyanaayana pooja, paada pooja, hastodaka seva,